การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561

วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.