การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม งป.อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.