การประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงบประมาณ

วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. การประชุมหารือแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ เข้าร่วมประชุม