กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการมอบหมายความรับผิดชอบ/ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในส่วนของ ตร.