บัญชีจัดสรรงบดำเนินงาน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน และกิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 2562(ฉบับปรับปรุงค่าใช้จ่ายภารกิจชุมชนมวลชนสัมพันธ์)