ประชุมการใช้ระบบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ ห้องประชุม งป.