ประชุมรับมอบนโยบายจาก ผบก.งป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม งป.