ปรับปรุง ร่างประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)