ผบก.งป.เชิญข้าราชการตำรวจเพื่อรับฟังคำอธิบายด้านงบประมาณปี 64

ผบก.งป.เชิญข้าราชการตำรวจเพื่อรับฟังคำอธิบายด้านงบประมาณปี 64 ณ สง.ผบก.งป.