รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1.61 ข้อมูล ณ 15 พ.ย.60