รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ประชุมเร่งรัดฯ ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1.61