รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อ 17 มี.ค.64