รายจ่ายอื่นที่ใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ประชุม 5 ก.พ.59