ร่างประกาศกองงบประมาณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกองงบประมาณ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)