วันอังคารที่ 9 มี.ค.64 ผบก.งป. ประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ ห้องประชุม งป.