สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560