เคารพธงชาติประจำเดือนเมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณเข้าร่วมเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร.