เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 15 เม.ย.59)