เชิญประชุมรับทราบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562