เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561