เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 (เพิ่มเติม หน้า 7.1)