เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2561