แนวทางปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายในของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563