ผบก.งป. ประชุมการใช้ห้อง NEW GFMIS และการใช้งานโปรแกรมเร่งรัดฯ สงป.