รายงานสรุุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ประจำเดือน เม.ย.65