การจัดทำประมาณการรายรับ/ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ