อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562