ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) จำแนกตามหน่วยงาน

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) จำแนกตามหน่วยงาน(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 

 

ภาพกิจกรรม