ข่าวประชาสัมพันธ์

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2 (4 เดือน มิ.ย. - ก.ย.67) 2 กิจกรรม

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2 (4 เดือน มิ.ย. - ก.ย.67)

โอนจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ในระบบ New GFMIS Thai (โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)

1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

2. กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ปี 2567 ครั้งที 2 (4 เดือน มิ.ย. - ก.ย.67) จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. เอกสารการโอนในระบบ  New GFMIS Thai ปี 2567 ครั้งที 2 (4 เดือน มิ.ย. - ก.ย.67) จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบดำเนินงาน โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย งบดำเนินงาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download และบันทีกไฟล์ ลงเครื่องของท่าน)

    (ประกาศ). 2567 จัดสรร กิจกรรมบังคับใช้ฯ ปฏิรูปกฎหมาย.xlsx

4. ใบ GEN-DGEN, บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร GF

  4.1 GEN-DGEN

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย

  4.3 บัญชีโอน GF รายหน่วย

  4.4 แผนจราจร 67 (ประกาศ).xlsx

ประสานการปฏิบัติ  :  พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ  สว.ฝงป.1 งป. ปฏิบัติหน้าที่ ฝงป.6 งป. โทร. 0 2205 2318

ภาพกิจกรรม