การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใชัจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งขาติ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบประชุมทางไกล)