วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองงบประมาณ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

พันธกิจ

     1. เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์  ด้านงบประมาณ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอแนะและให้คำแนะนำด้านงบประมาณ แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาล

     3. บริหารจัดการงบประมาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     4. เร่งรัดติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

   

ค่านิยมหลักขององค์กร

ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต จิตบริการ ทำงานเป็นทีม