ข่าว/บทความ

บัญชีจัดสรร ปี 2566 ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม (ร้อยละ 25) และไตรมาส 4 (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสอบสวน)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 (ไตรมาส 3 หรือคิดเป็น ร้อยละ 25 ของงบประมาณตามจำแนกรายละเอียด) 

และไตรมาส 4 (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสอบสวน 5 ค่า)โดยได้จัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai (งบดำเนินงาน โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)
1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ครั้งที่ 2/2566 (งบดำเนินงาน ร้อยละ 25) จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ครั้งที่ 2/2566  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

     https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQg7FZ-_JeFQl_0pAl1A?e=cuQZsN

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwJSHk8cAcdv1NJ-g?e=DVUAct

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 (5 ค่า))

       https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwImlqjEbol1bp5rg?e=jNS2oY

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 (5 ค่า)) 

      https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwHb98fnzZZ2MyF1Q?e=Pn1mN4

  4.4 แผนจราจร   https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQgopnm4pSIfo3CiJZ8w?e=f3psyu

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานไฟล์แบ่งรายหน่วย จำนวน 39 หน่วย

 

บัญชีจัดสรร ปี 2566 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 จำนวน 2 กิจกรรม (ร้อยละ 50)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ไตรมาส 1-2 หรือคิดเป็น ร้อยละ 50 ของงบประมาณตามจำแนกรายละเอียด) 

โดยได้จัดสรรงบประมาณในระบ New GFMIS Thai (งบดำเนินงาน โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565)1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะงบดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรรทั้งปี จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. บัญชีจัดสรรทั้งปี  ครั้งที่1/2566 (งบดำเนินงาน ร้อยละ 50)จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

  2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

3. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ครั้งที่ 1/2566  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQguMyHkZXg3QzDd2pMw?e=hIIxAm

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwJ2KQTiFoI5UPJCQ?e=vbh0vP

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ทั้งปี/ไตรมาส1-2)  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwIJm9LCy0fH2bblw?e=WOYRJY

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ทั้งปี/ไตรมาส1-2)  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwHndufcKbjM1aNLg?e=aZJ98K

  4.4 แผนจราจร   https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQgopnm4pSIfo3CiJZ8w?e=f3psyu

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360

แนวทางการบริหารงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

แนวทางการบริหารงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน สิงหาคม 2565 และรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน สิงหาคม 2565 และรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน สิงหาคม 2565 (วันที่ 22 ส.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน มิ.ย.65 (วันที่ 27 มิ.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน มิถุนายน 2565 (วันที่ 27 มิ.ย.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้