ประวัติความเป็นมา

ประวัติกองงบประมาณ

          ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2508 แบ่งส่วนราชการภายในกองการเงิน ประกอบด้วย แผนกบัญชี แผนกตรวจสอบ แผนกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2535 ตามแผนแม่บทกรมตำรวจ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 - 2539 บทที่ 6 แผนสาขาการพัฒนาบริหาร ในส่วนแผนงานพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน กำหนดให้จัดตั้งหน่วยระดับกองบังคับการขึ้นไปแยกออกจากกองการเงิน เพื่อทำหน้าที่จัดทำ และบริหารงบประมาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ซึ่งเดิมงานด้านงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเพียงแผนกหนึ่งในกองการเงินโดยมีหัวหน้าประจำแผนกเท่านั้น และต่อมาปริมาณด้านงบประมาณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับขยายหน่วยงานทำหน้าที่งานด้านงบประมาณ ให้สามารถรองรับภารกิจในการสนับสนุนตามแผนงาน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเพิ่มมากขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ดำเนินงานงบประมาณในส่วนนี้และขอแบ่งส่วนราชการใหม่

          พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2535 จัดตั้งสำนักงานแผนงานและงบประมาณซึ่งกองงบประมาณเป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการหน่วยหนึ่งใน 5 หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานแผนงานและงบประมาณ

          ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการวิเคราะห์ตำแหน่งในกองงบประมาณเพิ่ม เนื่องจากปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มขึ้นจึงได้กำหนดตำแหน่ง กลุ่มงานวิชาการกองงบประมาณ โดยมีรองผู้กำกับการทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการกองงบประมาณต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 และพระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยได้จัดไปตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 การแบ่งราชการในส่วนของสำนักงานแผนงานและงบประมาณ

          ปลายปี พ.ศ. 2543 กองงบประมาณได้ย้ายที่ทำการ จากอาคาร 18 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาสร้างอยู่ที่ ชั้น 13 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ปี พ.ศ. 2548 มีการปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ให้ยุบเลิกหน่วยงานระดับกองบัญชาการ 3 หน่วยงาน คือสำนักงานกำลังพล สำนักแผนงานและงบประมาณ และสำนักงานส่งกำลังบำรุง โดยกองงบประมาณเปลี่ยนมาขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่ ปัจจุบัน กองงบประมาณจึงขึ้นตรงกับ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ กองงบประมาณ กองการเงิน และกองบัญชี

 


ผู้บริหารกองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองงบประมาณ มีผู้บังคับการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวม 19 ท่าน และได้ดำรงตำแหน่งตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้บังคับการกองงบประมาณ ระยะเวลาครองตำแหน่ง
1 พลตำรวจตรี ประยุทธ วงศ์สวรรค์ เมษายน 2535 - 1 ตุลาคม 2535
2 พลตำรวจตรี วราสิทธิ์ พรเลิศ เมษายน 2535 - 1 ตุลาคม 2535
3 พลตำรวจตร ปทีป ตันประเสริฐ 2 ตุลาคม 2536 - 1 ตุลาคม 2538
4 พลตำรวจตรี ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี 1 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2539
5 พลตำรวจตรี จิโรจน์ ไชยชิต 4 ตุลาคม 2539 - 27 มกราคม 2540
6 พลตำรวจตรี สถาพร ดวงแก้ว 28 มกราคม 2542 - 13 ตุลาคม 2542
7 พลตำรวจตรี พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ 14 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2545
8 พลตำรวจตรี วันชัย ถนัดกิจ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
9 พลตำรวจตรี เสมา สถีระนาวิน 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2550
10 พลตำรวจตรีหญิง จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ 1 ตุลาคม 2550 - 30 พฤษภาคม 2551
11 พลตำรวจตรี เสมา สถีระนาวิน 31 พฤษภาคม 2551 - 24 พฤศจิกายน 2552
12 พลตำรวจตรีหญิง จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ 25 พฤศจิกายน 2552 - 31 ตุลาคม 2553
13 พลตำรวจตรี จำนงค์ รัตนกุล 1 พฤจิกายน 2553 - 27 ธันวาคม 2554
14 พลตำรวจตรี วรยุทธ อินทรสุวรรณ 28 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
15 พลตำรวจตรี วิเชียร สวัสดิชัย 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
16 พลตำรวจตรี ภัทรพงษ์ ดิษยรักษ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
17 พลตำรวจตรี ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2562
18 พลตำรวจตรี ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564
19 พลตำรวจตรี ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน