ระเบียบ กฎหมาย

ก.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญ

  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.พระราชบัญญัติ

  - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

  - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

3. พระราชกฤษฎีกา

  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

4. ระเบียบ

  - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

  - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562

  - ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรพพพพพระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562

  - ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข. ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 848/2548 ลงวันที่ 15 พ.ย.48 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการที่ผู้บัญชาการมอบหมายปฏิบัติราชการแทน

  - คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 418/2552 ลงวันที่ 3 ก.ย.52 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณในอำนาจของผู้บัญชาการ

  - ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  - ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 วันที่ 18 ตุลาคม 2564

  - คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 519/2564 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 552/2563 เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ ลงวันที่ 27 ต.ค.2563