ที่ตั้งและการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ
สถานที่ตั้ง กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330


เบอร์โทรศัพท์
กองงบประมาณ
  0-2205-2052 Fax 0-2251-8924
Email : [email protected]