กำหนดอำนาจหน้าที่

ฝ่ายอำนวยการ

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานคดีและวินัย
 • งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
 • งานการเงินและงานบัญชี
 • งานงบประมาณ
 • งานส่งกำลังบำรุง
 • งานสวัสดิการ
 • งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายวิชาการ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ระบบการวางมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณในภาพรวม งานวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การจัดทำของงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
 • งานวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
 • การวิเคราะห์ระบบการจัดทำคำขอและการบริหารงบประมาณรายจ่าย
 • งานวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอและการบริหารงบประมาณรายจ่าย
 • งานวิเคราะห์ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
 • งานวิชาการเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
 • งานวิเคราะห์ระบบการติดตามประเมินผล
 • งานวิชาการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมานยุทธศาสตร์ ผลผลิต กิจกรรมภาพรวมด้านงบประมาณ รวบรวมความต้องการ การประเมินการรายได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล โดยรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานรวบรวมและจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานการจัดทำรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานตรวจสอบและรายงานสถานะภาพงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Goernment Fiscal Management Information System)
 • งานกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ
 • งานรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย
 • งานกำหนดกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของวงเงิน เพิ่มลดวงเงินการเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ
 • งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานรวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลข้อสนเทศชี้แจงต่อส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง
 • งานดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานรวบรวมและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำหนดการแบ่งเงินประจำงวด
 • งานพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (ที่อยู่ในอำนาจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ในกรณีที่เงินประจำงวดไม่เพียงพอ
 • งานพิจารณาขออนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี (ที่อยู่ในอำนาจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • งานดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายงบประมาณแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
 • งานดำเนินการขอใช้เงินคงคลัง เงินทุนสำรองจ่าย และงบกลางต่าง ๆ
 • งานวางแผนและพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเหลือจ่าย
 • งานดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจ่ายของหน่วยต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม การเพิ่มลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลงและการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
 • การดำเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปตามผลผลิต กิจกรรมและงบรายจ่าย
 • การดำเนินการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการให้ข้อคิดเห็นในการกำหนดวงเงินการจัดสรรงบประมาณ
 • งานดำเนินการประมาณค่าใช้จ่าย ค้นหารายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและรวบรวมเพื่อวิเคราะห์หาตัวเลขที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงจัดสรร

ฝ่ายงบประมาณ 1 กองงบประมาณ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความต้องการงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนบังคับบัญชา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานรวบความความต้องการงบประมาณโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยต่าง ๆ
 • งานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมความต้องการงบประมาณโครงการ
 • งานประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขงบประมาณโครงการให้ถูกต้องและทำความตกลงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ
 • งานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลการรับ - จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART :  Performance Assessment Rating Tool)
 • งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย)
 • งานจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีด้านงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ 2 กองงบประมาณ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความต้องการงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนบังคับบัญชา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายงบประมาณ 1
 • โดยรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์และการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนปฏิบัติการเฉพาะทางและส่วนบริการ)
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความต้องการงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนบังคับบัญชา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานรวบรวมความความต้องการงบประมาณโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยต่าง ๆ
 • งานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมความต้องการงบประมาณโครงการ
 • งานประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขงบประมาณโครงการให้ถูกต้องและทำความตกลงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ
 • งานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลการรับ - จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART :  Performance Assessment Rating Tool)
 • งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย)
 • งานจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีด้านงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ 4 กองงบประมาณ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความต้องการงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนบังคับบัญชา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายงบประมาณ 1
 • โดยรับผิดชอบจามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม)
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้ยังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ 5 กองงบประมาณ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความต้องการงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนบังคับบัญชา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายงบประมาณ 1
 • โดยรับผิดชอบจามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วน การศึกษา กิจการพิเศษ และกองทุนต่าง ๆ)
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้ยังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ 6 กองงบประมาณ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความต้องการงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณประจำปี ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบส่วนบังคับบัญชา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานรวบรวมความความต้องการงบประมาณโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยต่าง ๆ
 • งานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมความต้องการงบประมาณโครงการ
 • งานประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขงบประมาณโครงการให้ถูกต้องและทำความตกลงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ
 • งานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานจัดทำข้อมูลการรับ - จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART :  Performance Assessment Rating Tool)
 • งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย)
 • งานจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • งานดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีด้านงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • โดยรับผิดชอบหน่วย สกบ.และผลผลิตถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย