การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใชัจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบประชุมทางไกล)