การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใชัจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3-2562