การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านมั่นคงในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 27 ก.พ. 67 พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. ,พ.ต.อ. จารึก อ้นอารี รอง ผบก.งป. , พ.ต.อ.หญิง อาภัสรา ศรีคชา  รอง ผบก.งป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งป. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านมั่นคงในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.