การประชุมชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประชุมชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        พ.ต.อ. สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งป. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม งป. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.