ขอเชิญร่วมลงชื่อเพื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคล ในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"