คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ