ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการสอนทางออนไลน์หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์