บัญชีจัดสรร ปี 2566 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 จำนวน 2 กิจกรรม (ร้อยละ 50)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ไตรมาส 1-2 หรือคิดเป็น ร้อยละ 50 ของงบประมาณตามจำแนกรายละเอียด) 

โดยได้จัดสรรงบประมาณในระบ New GFMIS Thai (งบดำเนินงาน โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565)1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะงบดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรรทั้งปี จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. บัญชีจัดสรรทั้งปี  ครั้งที่1/2566 (งบดำเนินงาน ร้อยละ 50)จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

  2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

3. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ครั้งที่ 1/2566  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQguMyHkZXg3QzDd2pMw?e=hIIxAm

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwJ2KQTiFoI5UPJCQ?e=vbh0vP

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ทั้งปี/ไตรมาส1-2)  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwIJm9LCy0fH2bblw?e=WOYRJY

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ทั้งปี/ไตรมาส1-2)  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwHndufcKbjM1aNLg?e=aZJ98K

  4.4 แผนจราจร   https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQgopnm4pSIfo3CiJZ8w?e=f3psyu

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360