บัญชีจัดสรร ปี 2566 ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2 กิจกรรม (ร้อยละ 25)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2566 ไตรมาสที่ 4 (คิดเป็น ร้อยละ 25 ของงบประมาณตามจำแนกรายละเอียด) 

โดยได้โอนจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai (งบดำเนินงาน โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566)

1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 4/2566 จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 4/2566 จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download และบันทีกไฟล์ ลงเครื่องของท่าน) 

      https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQg8sMXm3p61fNALsFqQ?e=3E8yfn

4. ใบ GEN-DGEN, บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร GF

  4.1  ใบ GEN-DGEN (ไตรมาส 4 (งบดำเนินงานส่วนที่เหลือ))

        https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwJSHk8cAcdv1NJ-g?e=DVUAct

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ไตรมาส 4 (งบดำเนินงานส่วนที่เหลือ))

       https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwImlqjEbol1bp5rg?e=jNS2oY

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ไตรมาส 4 (งบดำเนินงานส่วนที่เหลือ)) 

      https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwHb98fnzZZ2MyF1Q?e=Pn1mN4

  4.4 แผนจราจร   https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQgopnm4pSIfo3CiJZ8w?e=f3psyu

ประสานการปฏิบัติ  :  พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ  สว.ฝงป.1 งป.  โทร. 0 2205 2360