บัญชีจัดสรร ปี 2567 (2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน) ต.ค.66 - พ.ค.67 (2 กิจกรรม)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2567 (2566 ไปพลางก่อน) 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67) 

โอนจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ในระบบ New GFMIS Thai (โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566)

1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ปี 2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67) จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. เอกสารการโอนในระบบ  New GFMIS Thai ปี 2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67) จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบดำเนินงาน โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย งบดำเนินงาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download และบันทีกไฟล์ ลงเครื่องของท่าน) 

      https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQg-hr4dkH5-J4Z-aBiw?e=3SvgJU

4. ใบ GEN-DGEN, บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร GF

  4.1  ใบ GEN-DGEN (2567/2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน)

        https://1drv.ms/f/s!Atd0XpO7TIpQg-cQDZyP7nwFxBGN_g?e=lvhxqz

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (2567/2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน)

        https://1drv.ms/f/s!Atd0XpO7TIpQg-cA2KCTy56ScWI0LQ?e=ODPZiq

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (2567/2566 ไปพลางก่อน 8 เดือน) 

       https://1drv.ms/f/s!Atd0XpO7TIpQg-cGxnuGAKDcOBAH6A?e=ATSjcD

  4.4 แผนจราจร  https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQg-hWc-Q1neTja2UtLA?e=WYkdTa

ประสานการปฏิบัติ  :  พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ  สว.ฝงป.1 งป.  โทร. 0 2205 2360