บัญชีจัดสรร ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 กิจกรรม

   งป. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2564 ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 2) ให้กับหน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรร  งบดำเนินงาน

ในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน และ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ (MASS)

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 4 จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ครั้งที่ 5 ร้อยละ 13 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 100)

  1.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ ครั้งที่ 4 ร้อยละ 17 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 100)

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 2)  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน โอนครั้งที่ 5 ร้อยละ 13 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 100) โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN(2) ดำเนินงานที่เหลือ ครั้งที่ 5-13%

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN(2) 4 ค่า ครั้งที่ 5-13%

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN(2) คดีอาญา ครั้งที่ 5-13%

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN(2) สาธารณู ครั้งที่ 5-13%

 2.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ ครั้งที่ 4 ร้อยละ 17 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 100)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIh55c7kdDtGy8bRFstw?e=GmWbnp

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIh55VA-LGC4jrLyhe7w?e=6QJa6T

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย   https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIh55Wz7of4VfyAOw9DQ?e=0WddFz

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF   https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIh55Y8-9hcYFqxdehqA?e=Vfkz63

ประสานการปฏิบัติ         พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด 0 2205 2357

                                พ.ต.ต.หญิง จินตนา วงศ์คำตา 0 2205 2055