บัญชีจัดสรร ไตรมาส 4 จำนวน 2 กิจกรรม

ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2564 ไตรมาส 4 (ครั้งที่ 1) ให้กับหน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน ในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน และ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ (MASS) โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 4 จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ครั้งที่ 4 ร้อยละ 12 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 87)

  1.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ ครั้งที่ 3 ร้อยละ 8 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 83)

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน โอนครั้งที่ 4 ร้อยละ 12 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 87) โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN(2) ดำเนินงานที่เหลือ ครั้งที่ 4-12%

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN(2) 4 ค่า ครั้งที่ 4-12%

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN(2) คดีอาญา ครั้งที่ 4-12%

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN(2) สาธารณู ครั้งที่ 4-12%

 2.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ ครั้งที่ 3 ร้อยละ 8 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 83)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIhsRpU6bFUqU81PokHQ?e=Quhaqf

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีจัดสรร

https://1drv.ms/f/s!ApQvD4rED7CIhsNy6qXqm5uao94Mtg

 

ประสานการปฏิบัติ         พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด 0 2205 2357

                                   พ.ต.ต.หญิง จินตนา วงศ์คำตา 0 2205 2055