ประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2562