ประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)