ผบก.งป.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

วันอังคารที่ 11 มี.ค.64 ผบก.งป. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป (นร 0702/ว 64 ลง 5 มี.ค.64) ณ ห้องประชุม งป.